PROTOCOL D’ACTUACIÓ

PROTOCOL D'EVACUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT

RECORDA:

112 - EMERGÈNCIA MÈDICA (la vida del ciclista està en perill)

061 - URGÈNCIA MÈDICA (no necessita assistència immediata)

0
 .