Titularitat:www.lasorrerabikepark.com es un domini d'Internet titularitat de La Sorrera Bike Park SL.
El domicili social queda establert, als efectes del present Avís Legal, a carrer Maduixers, s/n, 08530 La Garriga Barcelona.NIF B66791229. Tel.: +34 93 871 51 83

Copyright i drets de propietat intel·lectual
Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de La Sorrera Bike Park SL. També ho són el disseny, l'organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ de La Sorrera Bike Park SL. També queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s'escaiguin, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.
La totalitat del contingut d'aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat La Sorrera Bike Park SL . Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l'autorització del titular.
L'accés a la web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l'usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.

Confidencialitat
La Sorrera Bike Park SL es compromet a mantenir les dades que se'ns facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.
Les dades que se'ns facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web no seran destinades a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
Els usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, els quals podran exercir mitjançant la tramesa d'una sol·licitud escrita i signada a l'adreça del domicili social especificada anteriorment a l'apartat Titularitat.
L'acceptació d'aquest avís legal suposa l'autorització expressa perquè La Sorrera Bike Park SL pugui enviar des d'ara, fins i tot una vegada finalitzat / rebut el servei sol·licitat, per qualsevol mitjà, inclòs l'ús del correu electrònic, SMS o mitjà equivalent, informacions i / o publicitat d'aquesta societat sobre productes i serveis propis.

Continguts
La Sorrera Bike Park SL vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. La Sorrera Bike Park SL no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats per tercers.
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de La Sorrera Bike Park SL, en particular als continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
La Sorrera Bike Park SL podrà prohibir l'accés a aquesta web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors no limitadors.
La Sorrera Bike Park SL pot oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es trobin fora d'aquesta web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s'ofereixin a la web de destí.
En cas d'existir qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d'aquesta web i els documents que constitueixen l'origen de la mateixa, prevaldrà allò que s'indica en aquests últims, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
No està permesa la modificació d'aquesta web.

Cookies
Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari en sigui conscient.

Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat
La Sorrera Bike Park SL no garanteix l'absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d'usuaris d'aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. La Sorrera Bike Park SL no es responsabilitza del mal us que es pugui fer d'aquesta web.
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web de La Sorrera Bike Park SL.
La Sorrera Bike Park SL no garanteix ni es responsabilitza que l'accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d'errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l'accés i l'ús d'aquesta web.

Legislació aplicable i tribunals competents
Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se'n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d'aplicació.

Condicions i política de responsabilitat del Bike Park: La Sorrera Bike Park no es fa responsable de qualsevol accident que sigui derivat d'un ús inadequat/acció temeraria o sota els efectes del alcohol o substàncies estupefaents. La Sorrera Bike Park té el dret i potestat d'expulsar a qualsevol client que alteri l'ordre o provoqui conflictes amb els altres clients/responsables del Bike Park.